1. A

Vážení rodiče, na vánočních trzích naše třída utržila 540,- Kč. Všem "zákazníkům" děkujeme za přízeň a těšíme se za rok na shledanou.

Hodnocení v 1. ročníku: Známka z českého jazyka se skládá z hodnocení ústního a písemného projevu. Ústní projev zahrnuje rozvoj slovní zásoby, sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu, poznávání písmen, pokrok ve čtení, čtení s porozuměním. U písemného projevu se hodnotí tvar, velikost, vazebnost a zapamatování písmen. Známka z matematiky zahrnuje numeraci, orientaci v číselné řadě 1-20, porozumění pojmům větší, menší, rovná se a jejich používání, pamětné a písemné počítání, poznávání základních geometrických tvarů. Známka z anglického jazyka hodnotí pasivní a aktivní slovní zásobu, porozumění pokynům učitele, osvojení jednoduchých písní a říkadel, snahu o správnou výslovnost. Známka z výtvarné výchovy hodnotí tvořivý přístup a čistotu práce. Známka z hudební výchovy hodnotí znalost textu písní, orientaci v rytmu, taneční a pohybový projev. Známka z tělesné výchovy hodnotí porozumění povelům, snahu o napodobení cviků a pohybových aktivit, dodržování pravidel při hrách a soutěžích. Do hodnocení všech předmětů se promítá aktivita žáků při jednotlivých hodinách a snaha při vypracovávání domácích úkolů.