1. A

Vážení rodiče,
zdravím opět po týdnu vzdělávání mimo školní lavice.
Velmi si vážím Vaší spolupráce a uvědomuji si časovou náročnost učení se s dětmi doma.
Snad Vám i dětem předchozí konzultace pomohla a namotivovala děti do další práce.
Pokud budete mít zájem, nabízím druhé kolo konzultací a to v pondělí a ve středu (30. 3. a 1. 4.) opět od 9 do 17 h.
Připojuji také úkoly pro příští týden, množství je záměrně menší, aby všechny děti zvládly doplnit cvičení, která nestačily. Pro "rychlíky" doporučuji trénovat příklady na + a - do 20 (zatím bez přechodu přes 10) a četbu vlastní knihy.

M - do str. 20 Slabikář - do str. 60 PS ke slabikáři do str. 33 Písanka - do str. 22 (děti by měly nejprve nové písmeno trénovat na papír) Já a můj svět do str. 53 (děti mohou nakreslit na papír obrázek toho, co vidí při pohledu z okna)
Děkuji za spolupráci a přeji všem klidné dny ve zdraví.
Eva Skalová

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

Vážení rodiče,
učivo na další týden (do pátku 27. 3. 2020)je:
M - 3. díl do str. 17
Slabikář - do str. 58
PS ke slabikáři - do str. 30
písanka - 3. díl do str. 17
Já a můj svět - do str. 51
Konzultovat lze v pondělí 23. 3. a v úterý 24. 3. 2020 přes telefon nebo přes e-mail od pondělí do pátku.
Všem přeji klidné dny ve zdraví a pohodě.
Eva Skalová

AJ - NUTNÉ - PRACOVAT S CD - lekce 6, naučit se slovní zásobu počasí (sun,wind,clouds,snow,rain a fráze It´s raining/snowing/sunny/windy/cloudy ), slovíčka bee, butterfly, seed, flower - podle příběhu na CD a naučit se říkadla " A cap on a cat, a cap on a dog, a cap on a rabbit, a cap on a frog. Rain, snow sun, caps are always fun." Říkadlo - "Snow, snow, snowman grow. Oh, the sun, snowman run." V učebnici str.34- děti dokreslí a pojmenují počasí,str. 35 - prosím vybarvit cap No1 -orange, No2 black,No3 green, No4 brown a pak děti s vaší pomocí odpovídají na otázky typu např. "How many dogs are there? How many orange caps are there? How many frogs are there? ...." a odpovědi stačí pouze "four dogs ....", zdatnější mohou i "There are 4 dogs." a str. 38 - nakreslit skupiny, co k sobě patří - umět říci anglicky. Poslechová cvičení uděláme po návratu do školy.

Vážení rodiče,
zde je učivo do 20. 3. 2020:
M - 3. díl do str. 13
Slabikář - do str. 53
PS ke slabikáři - do str. 28
písanka - 3. díl do str. 12
Já a můj svět - do str. 49

b

a

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uklizené v aktovkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu.
Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů v době vyučování uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

Hodnocení v 1. ročníku: Známka z českého jazyka se skládá z hodnocení ústního a písemného projevu. Ústní projev zahrnuje rozvoj slovní zásoby, sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu, poznávání písmen, pokrok ve čtení, čtení s porozuměním. U písemného projevu se hodnotí tvar, velikost, vazebnost a zapamatování písmen. Známka z matematiky zahrnuje numeraci, orientaci v číselné řadě 1-20, porozumění pojmům větší, menší, rovná se a jejich používání, pamětné a písemné počítání, poznávání základních geometrických tvarů. Známka z anglického jazyka hodnotí pasivní a aktivní slovní zásobu, porozumění pokynům učitele, osvojení jednoduchých písní a říkadel, snahu o správnou výslovnost. Známka z výtvarné výchovy hodnotí tvořivý přístup a čistotu práce. Známka z hudební výchovy hodnotí znalost textu písní, orientaci v rytmu, taneční a pohybový projev. Známka z tělesné výchovy hodnotí porozumění povelům, snahu o napodobení cviků a pohybových aktivit, dodržování pravidel při hrách a soutěžích. Do hodnocení všech předmětů se promítá aktivita žáků při jednotlivých hodinách a snaha při vypracovávání domácích úkolů.