2. A

Ve tvrtek dne 31.1. 2019 bude ukoneno 1. pololet kolnho roku 2018/2019 rozdnm vysvden. Tento den zan kola v 8:55 a kon v 9:40, nsledn dti, kter neodchzej po skonen vyuovn dom, zstvaj v druin. Provoz druiny bude ukonen v 16 hodin.

Nae tda vydlala na vnonch trzch 965,- K. Penze budou pouity na kulturn akce, pp. na nvtvu cukrrny.
Peji vem krsn proit vnonch svtk a spn rok 2019. Eva Skalov

Kriteria hodnocení 2018/19 2.A:
ČJ: Známka zahrnuje hodnocení ústního projevu (forma a obsah), písemných školních prací (přepis, opis, doplňování), čtení (správnost, plynulost a porozumění textu), psaní (správné tvary a velikost písmen, celková úprava), diktátů a čtvrtletních kontrolních prací. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě.
M: Známka zahrnuje znalost matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 100 (sčítání, odečítání, násobení, dělení, práce se slovní úlohou). Geometrie a čistota rýsování. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě.
PRV: Známka zahrnuje aktivní přístup v hodinách a porozumění probíranému učivu. Hodnotí se ústní i písemný projev, aktivita v hodinách a pracovní sešit.
PŘ hodnotí se čistota a provedení práce.
VV: Známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení práce, nápaditost a využívání znalostí.
TV: Známka zahrnuje hodnocení snahy o provedení správného cviku, chování se ke spolužákům a dodržování pravidel při hrách a soutěžích. V rámci plaveckého výcviku provádí hodnocení plavecký instruktor.
HV: Známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a první poznávání not.