2. A

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony vypnuté a uložené v aktovce nebo na místě k tomu určeném. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto nìkteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilù uloženo kázeňské opatření důtka třídního učitele.

Kriteria hodnocení
ČJ: Známka zahrnuje hodnocení ústního projevu (forma a obsah), písemných školních prací (přepis, opis, doplňování), čtení (správnost, plynulost a porozumění textu), psaní (správné tvary a velikost písmen, celková úprava), diktátů a čtvrtletních kontrolních prací. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě.
M: Známka zahrnuje znalost matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 100 (sčítání, odečítání, násobení, dělení, práce se slovní úlohou). Geometrie a čistota rýsování. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě.
PRV: Známka zahrnuje aktivní přístup v hodinách a porozumění probíranému učivu. Hodnotí se ústní i písemný projev, aktivita v hodinách a pracovní sešit.
PŘ hodnotí se čistota a provedení práce.
VV: Známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení p