2. B

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Naše třída na vánočních trzích získala 810,-Kč. Peníze použijeme na kulturní akce,pomůcky a sešity pro třídu. Na závěr roku bychom si udělali celodenní výlet.

Kriteria hodnocení 2018/19 2.B: ČJ: Známka zahrnuje hodnocení ústního projevu (forma a obsah), písemných školních prací (přepis, opis, doplňování), čtení (správnost, plynulost a porozumění textu), psaní (správné tvary a velikost písmen, celková úprava), diktátů a čtvrtletních kontrolních prací. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě. M: Známka zahrnuje znalost matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 100 (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práce se slovní úlohou). Geometrie – čistota rýsování. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě. PRV: Známka zahrnuje aktivní přístup v hodinách a porozumění probíranému učivu. Hodnotí se ústní i písemný projev, aktivita v hodinách a pracovní sešit. PČ – hodnotí se čistota a provedení práce. VV: Známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení práce, nápaditost a využívání znalostí. TV: Známka zahrnuje hodnocení snahy o provedení správného cviku, chování se ke spolužákům a dodržování pravidel při hrách a soutěžích. V rámci plaveckého výcviku provádí hodnocení plavecký instruktor. HV: Známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a první poznávání not.