3. A

Kurz plavání končí 28.1.2019. V 2.pololetí bude probíhat výuka tělesné výchovy podle rozvrhu. Plánované akce v rámci TV: 18.2. 10:00 kurz tenisu na sportovišti Masná. 25.2. 10:00 kurz tenisu na sportovišti Masná. 12.3. 10:00 kurz bruslení stadion Na Františku. 19.3. 10:00 kurz bruslení stadion Na Františku.

Třídní učitel třídy 3.A, Mgr. Dana Kešnerová oznamuje: v uvedené třídě 3.A bude realizován program zaměřený na podporu pozitivních vztahů mezi žáky/ studenty a průzkum atmosféry ve třídě v měsíci únoru 2019. Realizátorem je PPP ( Dr. Marušková, tel. 267 997 015 - 727 824 028).

Ve čtvrtek dne 31.1. 2019 bude ukončeno 1. pololetí školního roku 2018/2019 rozdáním vysvědčení. Tento den začíná škola v 8:55 a končí v 9:40, následně děti, které neodcházejí po skončení vyučování domů, zůstávají v družině. Provoz družiny bude ukončen v 16 hodin.

Vážení rodiče, na vánočních trzích jsme prodali výrobky za 780,- Kč. Peníze třída použije na výlet do ZOO. Přeji všem hodně zdraví, pohody a úspěchů v roce 2019.

Plavání třídy 3.A pokračuje každé pondělí v roce 2019.

Intervence - sociometrie se z důvodu onemocnění psycholožky překládá na středu 30. 1. 2019.

Třídní učitel třídy 3.A, Mgr. Dana Kešnerová oznamuje: v uvedené třídě 3.A bude realizován program zaměřený na podporu pozitivních vztahů mezi žáky/ studenty a průzkum atmosféry ve třídě. Realizátorem je PPP ( Dr. Marušková, tel. 267 997 015 ). Program je plánován na 12. prosinec 2018.

Pravidla hodnocení
Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období se hodnotí souhrnnou známkou. Hodnocení je v souladu se školním a klasifikačním řádem, přihlíží se k jeho individualitě, k speciálním vzdělávacím potřebám. Hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, testy, písemné práce, diktáty, pamětné osvojení básní, zájem o předmět a aktivita v hodinách.
Matematika: písemné testy, pětiminutovky, zvládnutí učiva, přesné rýsování, vedení sešitů, vypracování domácích úkolů, aktivita v hodině, zájem o předmět. Tělesná výchova: zvládnutí techniky cviků, zájem o předmět, snaha, připravenost úboru.
Prvouka: zvládnutí učiva, hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení pracovního sešitu, domácí úkoly, testy, referáty, písemné práce, zájem o předmět.
Konzultační hodiny ve čtvrtek od 14 - 15 hodin. Po dohodě i v jiném termínu. Prosím o ohlášení návštěvy předem.