3. A

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

P. uč. Filipská - učivo geometrie - Matematika str. 15/cv. 5 - rýsování trojúhelníku pomocí kružítka a str. 20/cv. 1-4

11.3. - žáci dostali zadané učivo z češtiny a matematiky vypsané na listě, který si všichni odnesli 10.3. domů. V MATEMATICE při písemném sčítání a odčítání mohou výsledky příkladů psát lehce tužkou do učebnice ( např. u typu cvičení jako je cv.7 na str. 41). Z každé zadané strany vypočítají i slovní úlohy, kdy do sešitu Minutovky zapíší číslo strany/číslo úlohy a stačí mi jen výpočet a odpověď. V ČESKÉM JAZYCE si ústně pročtou všechna cvičení ze zadaných stran. Některá cvičení mají děti za úkol psát do školních sešitů, opět si u každého cvičení zapíší stranu a číslo cvičení. PRVOUKA - byla také zadaná 10.3. p.uč. Krekulovou. ANGLIČTINA - pracovat s CD z učebnice z lekce 1 - v učebnici pročíst věty ze str. 5 a pokusit se najít k větám správný obrázek, zopakovat písničku - str.6, naučit se číst a překládat věty z cvičení str. 7 - 9, vypsat slovíčka podle obrázků ze str. 9, naučit se říkadlo ze str. 9. V PRACOVNÍM SEŠITĚ - str. 4 /cv.2, str. 5/cv.4 napsat pod obrázky správné věty ze cv.3 , str. 6/cv.5,6 , str.7/cv. 8 , str. 8/ cv.9, 11, str. 9 / cv. 12,13,14 NEZAPOMEŇ - všechna slovíčka, která z lekce 1 neznáš a nemáš zapsaná ve slovníčku si vypíšeš !! Podívej se na str. 76 v učebnici - slovíčka a fráze !!

Prosím o 255,- Kč za novou učebnici Playway to English Level 3.

POZOR - v rámci hodin tělesné výchovy chodíme s dětmi na různá sportoviště 9.3. - na tenis do haly v Masné, pokud bude ještě led, máme v plánu bruslení 17.3. a 20.3. squash opět na Strahově. Pokud je sportovní aktivita mimo hodin tělesné výchovy, prohodíme si vždy výuku a děti si zapíší učivo na daný den.

Od února mají děti normální tělesnou výchovu - 7.2. jsme byli na Strahově na Pískování, 11.2. jsme bruslili na hřišti Na Františku a na škole v přírodě jsme celý týden lyžovali.

14.1. - beseda v Městské knihovně Školská na téma "Lidová a autorská pohádka", průkazky na vypůjčení knih s sebou.

Plavání končí 27.1., od 3.2. chodíme do tělocvičny, prosím o kontrolu hlavně sportovní obuvi, aby boty dobře seděly.

20.12. - vánoční dárek - filmové představení v kině Flora "Sněžný kluk" od 9:15 (vstupné 109,- Kč bude hrazeno z Klubu rodičů)

19. a 20. 12. končí výuka v 11:40, 19.12. budeme mít 3. a 4. vyučovací hodinu třídní besídku a přípravu na večerní školní jarmark, učení s sebou - jen matematika a český jazyk.

Ve středu 11.12. máme ve škole (v budově Vodičkova) program mobilního planetária- odchod od školy v 7:45. Následuje beseda v Městské knihovně Školská na téma České Vánoce. Vzhledem k tomu, že Klub rodičů nám vstupné za planetárium uhradí, 80 korun necháme na příští akci (kino, divadlo, výstavu...)

Připomínám ve středu 20.11. - třídní schůzky od 17 hodin.

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony vypnuté a uložené v aktovce nebo na místě k tomu určeném. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

Připomínám, že každé pondělí děti v hodinách Tv plavou, prosím vždy o kontrolu plavecké výbavy na tento den.

27.9. - Hry a hlavolamy, workshop, Novoměstská radnice (akce je na celé dopoledne)

19.9. - Městská knihovna - scénické čtení na motivy pohádek M. Ďuríčkové

Pravidla hodnocení
Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období se hodnotí souhrnnou známkou. Hodnocení je v souladu se školním a klasifikačním řádem, přihlíží se k jeho individualitě, k speciálním vzdělávacím potřebám. Hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, testy, písemné práce, diktáty, pamětné osvojení básní, zájem o předmět a aktivita v hodinách.
Matematika: písemné testy, pětiminutovky, zvládnutí učiva, přesné rýsování, vedení sešitů, vypracování domácích úkolů, aktivita v hodině, zájem o předmět. Tělesná výchova: zvládnutí techniky cviků, zájem o předmět, snaha, připravenost úboru.
Prvouka: zvládnutí učiva, hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení pracovního sešitu, domácí úkoly, testy, referáty, písemné práce, zájem o předmět.