3. B

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

V pondělí 9.3. (10:30-12:00) máme místo tělocviku v tělocvičně výuku tenisu (Masná). Děti budou mít pevnou obuv, dlouhé tepláky, pití

Od 3.2.2020 budeme mít TV v tělocvičně v budově školy ve Vodičkově ul. Věci na tělocvik budou mít děti v tašce (boty, tričko, trenýrky).

V pátek 24.1. od 10:00 hodin - Topičův salón - J. Mědílek: POZOROVÁNÍ. Návštěva galerie je hrazena z TF.

Ve čtvrtek 19.12. končí vyučování v 11:40 hodin. Od 17:00 hodin budou v budově Vodičkova vánoční trhy.

Zítra 11.12. odcházíme ze školy v 7:45 hodin na program "Mobilní planetárium". Protože nám vstupné 80 Kč za žáka nakonec uhradí KR, nechám vybrané peníze na další akci (kino, divadlo).

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

25.10. Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

V pátek 4.10. od 10:00 hodin jdeme na představení Rozprávky, Slovenský institut

11.10. od 10:00 hodin jdeme na komentovanou výstavu s následným workshopem do Domu U kamenného zvonu.

26.9. Každé pondělí máme v prvním pololetí plavecký výcvik. Je nutné, aby děti už měly s sebou teplé oblečení a čepice.

V pátkek 27.9. jdeme na Hry na hlavolamy, svačina s sebou

Hodnocení předmětu Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení, psaní a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Hodnocení předmětu Matematika: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby), aktivita a práce v hodinách. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Hodnocení předmětu Tělesná výchova: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost věcí, zvládnutí technik požadovaných instruktorem plaveckého výcviku, účast. Hodnocení předmětu Výtvarná výchova: hodnotí se práce, zájem a snaha žáků, nošení pomůcek, připravenost na hodinu Hodnocení předmětu Pracovní činnosti : hodnotí se práce, zájem a snaha žáků, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. Anglický jazyk – 3. ročník: práce, aktivita a zájem v hodinách, menší gramatické testy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, ústní zkoušení na slovní zásobu a odpovědi na jednoduché otázky, pamětné osvojení krátkých říkadel, plnění úkolů, nošení pomůcek. Ústní zvládnutí slovní zásoby. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií.