4. A

ANGLIČTINA - omlouvám se za předchozí překlep lekcí v detailním rozpisu učiva, kde místo lekce 10 a 11 jsem psala lekce 11 a 12, ale podle rozepsaných stránek jste jistě zjistili můj omyl. V úvodu informací to bylo napsáno správně.

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

11.3. - ANGLIČTINA - lekce 10 a 11 - vypsat slovíčka (naskenovaná pošle tř. učitelka ) a naučit se zájmena ( opět naskenovanou tabulku pošle tř. uč.), v lekcích poslechová cvičení uděláme ještě společně po návratu do školy, ale texty si samostatně všechny přečtete(str. 43, 47). Určitě číst a překládat texty Kapitánky Shadow, písničky, pokud narazíte na slovíčko, které není ve slovníčku a neumíte ho, vypíšete si ho do slovníčku a vyhledáte si český překlad. LEKCE 11 - Z cvičných důvodů napsat otázky a odpovědi ještě ze strany 42 - červený a zelený sloupec. učeb. str. 43 - Opsat věty 1-5 se správným zájmenem do sešitu, str.45 - opsat věty 1-5 a ke každé správně připsat větu a - e. Hra Bingo str. 46 - umět slovíčka (i písemně !!) LEKCE 12 - pročíst úvodní příběh str. 47, do sešitu opsat otázky 1 - 5 a pod každou otázku napsat i odpověď. Znovu si zopakovat přítomný čas prostý ( POZOR he/she ... reads, plays, goes....) Příslovce always, usually, often, sometimes, never - všimnout si postavení ve větách (str.49), do sešitu přepsat věty str. 50 a ke každé nakreslit správné hodiny. Tady se můžete podívat na stránky na písničku This is the way - nápěv je stejný jako v učebnici str.50 - https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ , https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-way?page=4%2C0%2C0%2C1 nebo https://www.youtube.com/watch?v=ijV8hEde1YI&feature=share NEZAPOMEŇTE - pracovní sešit str. 43 - 50. K výuce výslovnosti slovíček využijte počítač - https://translate.google.cz/?hl=cs&tab=rT1#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs

ANGLIČTINA - připomínám, že po vánočních prázdninách 9.1. budeme psát opakování z lekce 4 - 6 a v následujícím týdnu celkové opakování za pololetí. Zároveň budu ústně zkoušet již od 7.1. slovní zásobu a odpovědi na krátké otázky ( připomínám, že zkouším i to, co jsme si psali v hodinách do slovníčku, nezapomínat také na slovíčka z textů z učebnice). Přeji všem krásné vánoční svátky !

Pravidla hodnocení Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období se hodnotí souhrnnou známkou. Hodnocení je v souladu se školním a klasifikačním řádem, přihlíží se k jeho individualitě, k speciálním vzdělávacím potřebám. Hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, testy, písemné práce, diktáty, pamětné osvojení básní, zájem o předmět a aktivita v hodinách. Matematika: písemné testy, pětiminutovky, zvládnutí učiva, přesné rýsování, vedení sešitů, vypracování domácích úkolů, aktivita v hodině, zájem o předmět. Tělesná výchova: zvládnutí techniky cviků, zájem o předmět, snaha, připravenost úboru. Vlastivěda a přírodověda-písemné testy,aktivita a práce v hodině,vedení sešitu, HV: Známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a znalost hudební teorie.

Ve čtvrtek 19.12. a pátek 20.12. končí vyučování v 11:40 hodin. Ve čtvrtek od 17:00 budou vánoční trhy.Ve čtvrtek budeme mít také vánoční besídku.

V úterý 10.12. se uskutečnil program mobilního planetária. Vzhledem k tomu, že Klub rodičů nám vstupné za planetárium uhradil, 80 korun necháme na příští akci (kino, divadlo, výstavu...)

Připomínám, že ve středu 20.11. se od 17.00 konají třídní schůzky.

19.11. - AJ - opakovací test

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření - důtka třídního učitele.

Školní rok 2019/20: Výuka ve dnech 3.9. a 4.9. končí v 11.40. Od 5. 9. výuka dle rozvrhu.

Kriteria hodnocení 4.A: Přírodověda - Známka zahrnuje hodnocení práce v hodinách, aktivitu, připravenost na hodinu, úpravu sešitů a znalost probíraných vědomostí (ústně, písemně). HV: Známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a znalost hudební teorie.