5. A

Vážení rodiče, na nástěnku třídy 5. A v Bakalářích jsem umístila informace k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

VV (M. Miženková) 1. Realistická kresba hmyzu nebo ptáka podle obrázku (dle vlastního výběru, nejdete na internetu, v encyklopediích) - kresba tužkou a pastelkami, formát A4. 2. Studijní kresba zeleniny a ovoce – např. jablko, citrón, banán, česnek, cibule, paprika (kompozice z 2 až tři kusů zeleniny a ovoce) - kresba tužkou, formát A3. Případné dotazy a rozpracované díla ke konzultaci posílejte na mailovou adresu: m.mizenkova@zsvodickova.cz

Vážení rodiče, prosím, co nejdříve napište na můj mail či na mail školy, kdo máte zájem o to, aby vaše dítě dělalo talentové zkoušky z výtvarné výchovy do příští šesté třídy - výtvarné. Děkuji, D. Zelená

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

Učivo na týden od 23.3. - 27.3. ČJ - procvičit ústně - učeb. str. 114/cv.3 - pod cvičením se podívat na rozlišování tvarů zájmena já - 2. a 4.p. (mě) x 3. a 6.p. (mně), dále procvičit ústně na str. 114/cv.5 - rozlišování sebou x s sebou - vykřičník str. 115 - učeb. str. 115/7,8 - naučit skloňování zájmen my, vy - učeb. str. 116 - tabulka nahoře, dále procvičit na téže straně cvičení 9,10 pracovní sešit - str. 55,56,na str. 57 pouze cv.1 M - sčítání a odčítání desetinných čísel - vypracovat do školního sešitu - učeb. str. 48/cv.2,3,5, str. 49/cv. 6,10,11, str. 50/cv.3,5, str. 51/6, 52/1, prac. sešit str. 40,41 AJ - umět slovíčka z lekce 4, ústně procvičit učeb. str. 47/cv. 3b,5a, str. 50/cv.2 - pracovní sešit - str. 39 celá, str. 40 - 41 - dokončit cvičení, která nejsou vypracovaná Přírodověda - učeb. str. 59 - 61

Sdělení České televize - Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 bude ČT 1 vysílat po poředu Sama doma program věnovaný žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Pořad se jmenuje Škola doma a bude trvat 45 minut. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika.

span style="color:white; font-weight: bold"> Informatika_procvičování klávesnice přes online program PSANÍ VŠEMI DESETI
např na webové stránky: https://www.psani-deseti.cz/

Naše třída na vánočních trzích získala 3205,-Kč. Peníze použijeme na kulturní akce nebo výlet.

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Zásady hodnocení: 5. ročník ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů. HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií. Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.