5. B

Vážení rodiče, na nástěnku třídy 5. B v Bakalářích jsem umístila informace k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.

VV (M. Miženková) 1. Realistická kresba hmyzu nebo ptáka podle obrázku (dle vlastního výběru, nejdete na internetu, v encyklopediích) - kresba tužkou a pastelkami, formát A4. 2. Studijní kresba zeleniny a ovoce – např. jablko, citrón, banán, česnek, cibule, paprika (kompozice z 2 až tři kusů zeleniny a ovoce) - kresba tužkou, formát A3. Případné dotazy a rozpracované díla ke konzultaci posílejte na mailovou adresu: m.mizenkova@zsvodickova.cz

Vážení rodiče, prosím, co nejdříve napište na můj mail či na mail školy, kdo máte zájem o to, aby vaše dítě dělalo talentové zkoušky z výtvarné výchovy do příští šesté třídy - výtvarné. Děkuji, D. Zelená

Výuka hravě a zábavně. Zkušební verze k procvičování ZDE

Sdělení České televize - Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14.00 bude ČT 1 vysílat po poředu Sama doma program věnovaný žákům, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Pořad se jmenuje Škola doma a bude trvat 45 minut. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika.

span style="color:white; font-weight: bold"> Informatika_procvičování klávesnice přes online program PSANÍ VŠEMI DESETI
např na webové stránky: https://www.psani-deseti.cz/

Naše třída na vánočních trzích získala 5459,- Kč. Peníze použijeme na kulturní akce nebo výlet.

Třídní učitel třídy 5.B oznamuje: V uvedené třídě bude realizován program zaměřený na podporu pozitivních vztahů mezi žáky a průzkum atmosféry ve třídě. Program je plánován na leden 2020 a realizátorem je Dr. Marušková z PPP.

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. se připojuje naše škola k jednodenní stávce, tudíž budou všechny budovy školy uzavřeny a výuka nebude probíhat. Bližší vysvětlení je na úvodní stránce webu školy. Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že podle školního řádu musí mít žáci během vyučování (včetně přestávek) mobilní telefony uzamčené v šatních skříňkách. Mobily jsou zakázány používat i na akcích mimo školu. Vzhledem k tomu, že žáci byli opakovaně na toto upozorněni, a přesto někteří z nich pokyn nerespektují, bude za používání mobilů uloženo kázeňské opatření – důtka třídního učitele.

Zásady hodnocení: 5. ročník
ČJ: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly.
MA: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby). Důležitá je také práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly.
VL a PŘ: aktivita v hodině, vedení sešitů, známky z malých písemných testů, ústní zkoušení, čtvrtletní opakovací testy, vypracování domácích úkolů.
HV: aktivita v hodině, vedení sešitu, známky z malých písemných testů, nošení pomůcek, připravenost na hodinu.
VV a PČ: hodnotí se práce, zájem a snaha žáka, nošení pomůcek, připravenost na hodinu.
TV: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost úboru a pomůcek, zvládnutí technik jednotlivých cviků.
Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií.
Práce ve škole a průběžná domácí příprava by měly být zárukou dobrého výsledku a bude k nim v nerozhodných případech přihlédnuto. Pokud děti samostatně vytvářejí cokoli mimořádného (kniha, divadélko, skladba, model, ilustrace), bude to v daném předmětu zohledněno.