7. C

30.4. vyučování začíná v 8.55,následuje třídnická hodina,poté odchod do divadla Rokoko-představení K.Čapek. Po skončení divadelního představení je rozchod před divadlem. 7.5.je středeční rozvrh. 24.5. jsou volby do evropského parlamentu a je ředitelské volno.

VV - domácí úkol na 25. 4.: 4 návrhy na exlibris viz propozice k výtvarné soutěži níže. Š. Pekárková

23. 4. DUM - ROMÁNSKÉ UMĚNÍ- test

Třídní schůzky jsou mimořádnĕ 23.4. od 17 hod. a tento den končí vyučování ve 13.30.

12. 4. Matematika – Test dne 16. 4.
Úměrnost (tabulky), slovní úlohy vypočtené pomocí trojčlenky.

8. 4. Matematika – Minutovky od dne 8. 4.
Začneme psát minutovky na slovní úlohy vypočtené pomocí trojčlenky.

Vv - propozice k výtvarné soutěži zde: http://www.ddmck.cz/krumlov/dokumenty/exlibris_2019/PROPOZICE%20MEZINARODNI%20VYTVARNE%20GRAFICKE%20SOUTEZE%20EXLIBRIS%202019.pdf

Zkouška k prezentaci se koná 10.4.v Brožíkovĕ sále Staromĕstské radnice. Sraz před Staromĕstskou radnicí je ve 14.45. Prezemtace pak začíná v 17 hod. Pokud nejdete s rodičem,je třeba mít napsáno v žákovské,že půjdete po skončení akce sami domů. V žákovské je třeba mít i podepsáno,že rodiče vĕdí,že na zkoušku jdete a po ní odcházìte sami. Též doneste prosím souhlas rodičů s natáčením tv Praha.Lístečky jste dostali.

Pamĕti národa-zkouška je 9.4.ve 13.30 ve třídĕ. Domluvte se,která skupina začne.

8.4. mají žáci 6.hod.zemĕpis místo Aj. Jsem s dĕtmi na Oaj.Dopisujte,kdo nemá,pracovní sešit a nĕkteří jste neodevzdali i povinnou četbu.

Aj test Vocabulary 4AB je 10.4.

Od 1. do 30.4. je třeba,aby žáci z bezpečnostních důvodů používali ke vstupu do školy výhradnĕ hlavní vchod.

5.4. vyučování končí ve 12.35,protože jsem s devítkou na workshopu z 50.let. Žáci mají zadanou práci z učebnice do str.50 včetnĕ. Veškeré úkoly zpracují do školního sešitu,ty budou zhodnoceny 12.4.

29.3. FR.J. - v úterý 2.4. test na budovy ž.r. (křížovka)

27.3. vyučování končí ve 13.10.

TEST Přírodopis 29.3. Ptáci - úvod, chování ptáků 5.4. vodní, mokřadní a mořští ptáci + poznávačka 12.4. dravci a sovy, lesní stromoví ptáci + poznávačka 26.4. ptáci okraje lesa křovin a otevřené krajiny, ptáci otevřené krajiny

Zítra 22.3. je fotografování žáků a vyučování žákům končí ve 12.35. Náhradní práce z Vko bude všem předána 25.3.

Aj-test z lekce 3 a odevzdání Wb bude v pondĕlí 25.3.

20. 3. Matematika – Test dne 25. 3.
Poměr - slovní úlohy.

Aj-test z lekce 3 je 22.3.Opakujte past continuous a kombinaci past simple a continuous a slovíčka. Ke kontrole předložit dopsaný pracovní sešit. Povinnou četbu odevzdáváte 25.3.

Zbytek třídy se učí podle našeho rozvrhu s tím,že v úterý 12.3.končí vyuč.ve 12.35 a ve středu 13.3. v 11.40. Odpolední výuka odpadá.

4. 3. Matematika – Test dne 6. 3.
Poměr; poměr v základním tvaru; rozdělit v poměru; zvětšit, zmenšit v poměru.

25.2.vyučování končí ve 12.35. Žáci mají zadanou práci z Wb 3D a mají se učit slovíčka 3CD na test.

Ti,co natačí reportáž v rozhlase v rámci Pamĕtí národa,odcházejí po skončení z budovy Českého rozhlasu sami domů.

19. 2. Matematika – test dne 20.2
Celá čísla.

Dĕj.-bude test 25.2. -Oldřich,Břetislav,první králové.

Ve čtvrtek 21.2. třída končí v 11.40 a 4.hod.je počítačová grafika.

Nj-test z prvního sloupce slovíček Einheit 6 je 19.2.

test přírodopis 22.2 - Plazi

4. 2. Matematika – Test dne 8. 2.
Počítání s celými čísly.
Děti mohou dopočítat doma příklady z hodin jako domácí úkol.

19. 2. DUM - TEST - Umění a kultura Velkomoravské říše

Aj-test Vocabulary 3AB je 6.2.

F- 25.1.- test Tlak- výpočty, včetně převodů jednotek tlaku, síly a obsahu plochy

31.1. přijdete v 8.55 a do 9.40 si zhodnotíme první pololetí a vydáme si výpisy vysvĕdčení.Poté je vyuč.ukončeno, 1.2.následují pololetní prázdniny.

V pátek 25.1. začíná vyučování v 8.55,odpadá Pp.

Dĕvčatům odpadá Tv dne 23.1. Končí tedy v 11.40.

Dĕj.-na stránku do sešitu miniprojekt ŽIDOVSKÉ MĚSTO. Najdete si všechny synagógy v Praze,stručnĕ je popíšete, jednu synagógu si nakreslíte a architektonicky ji popíšete tak,aby bylo zřejmé,v které dobĕ vznikaly.Dodej i mapu se zakreslením památek. Miniprojekt je na 4.2. Pokud nedoneseš,nelze opravit.

Aj-test z lekce 2 je ve středu 16.1. Opakovat slovíčka lekce a future with will and going to.Ke kontrole donést pracovní sešit.

FJ: v úterý 15.12. test loisirs

FJ: v úterý 15.1. test loisirs

Čj - 14.1 . - test na přídavná jména, 15.10. - slohová práce - charakteristika spolužáka, dále si připraví ke kontrole sešity z mluvnice a z literatury, čtenářské a kulturní deníky

8. 1. Matematika – Test dne 14. 1.
Středová souměrnost.

Dĕti vydĕlaly na vánočním trhu 1479 Kč. Dĕkuji všem,kteří se na tom podíleli svými výrobky i prodejem u našeho stánku. Část vĕnujeme na adopci na dálku a část bude příspĕvkem na další poznávání žáků.

Aj -zadána četba z učebnice lekce 2 a čtení z časopisu the White House.

19.12. v rámci TV 5.-6. hodinu jdeme bruslit.

Nj-po Vánocích test ze slovíček -druhý sloupec lekce 5.

Vážení rodiče,milí žáci,přeji krásné Vánoce,zdraví,štĕstí a úspĕchy v roce 2019. Tĕším se zase 7.1.2019.

VKO-kontrola sešitů s domácí prací a zkoušení tĕch,co nebyli minule ve škole. Tématem je Víra a náboženství z učebnice na 11.1.

Aj-naučit se budoucí časy -will+infinitive and going to a opakovat slovíčka z lekce 2. Každý bude mít dopsaný školní sešit. Zadáno je čtení z učebnice a z časopisu. Donesete 7.1.

7.1.2019-sraz v 8.50 před školou ,jdeme va výstavu O.Zoubka do galerie Chodovská. Návrat bĕhem 4.vyuč.hodinĕ,na kterou budou všichni připraveni.

V pátek 21.12. jdeme do kina Slovanský dům na film Bohemian Raphsody. Sraz před kinem v 8.45,rozchod v kinĕ po skončení v 11.15. Jídelna otevřena od 11.30.Kino je blízko nám.Republiky na pĕší zónĕ.

Ve čtvrtek 20.12.začínáme v 9.00 ve třídĕ,máme besídku a zážitkový program. Konec v 11.30,kdy otvìrá i jídelna. Od 16.30 instalace stánku na Vánoční trhy-program a ukončení viz hlavní strana webu.

Pamĕti národa-bude v lednu workshop,jak vytvořit scénář. Všichni si zvukový záznam poslechnou znovu a také si promyslí,jak ztvární tématiku výtvarnĕ. Tĕším se na nápady,které postupnĕ zrealizujeme.Reportáž v rozhlase točíme v únoru.

Dĕj.-naučit se Bořivoje,Ludmilu,Václava,Boleslava I.a Boleslava II. Do sešitu si napsat osnovu k tvorbĕ projektu o Národním muzeu,promyslet vlastní ilustraci a popsat ji.Doplnit chybĕjící ve školním sešitu. Vše je na 10.1.2019.Prezentace-Židé a Církve jsou též na tento den.

Fyzika- 12. 12- Test Newtonovy zákony

10.12. test přírodopis - obojživelníci

11.12. DUM - TEST - Umění křesťanské antiky

Všem ve středu 12.12. odpadá Tv. Žáci končí po 4.vyuč.hodinĕ a následuje třídnická hodina.

Aj-test ze slovíček 2CD je 12.12.

Vko-Víra a náboženství str.33-35-výpisky do sešitu a všechny úkoly prostudovat,eventuelnĕ si nĕkteré poznamenat.Úkol je na 14.12. a bude zhodnocen v tomto termínu.

Opravuju, kino žáci neplatí.

V pondĕlí 10.12. navštívíme pořad Svĕt kolem nás-Kuba. Odchod v 10.45. Návrat bĕhem 5.vyuč.hodiny. Vstupné 60 Kč.

V pátek 7.12. jdeme po třetí vyuč.hodinĕ na vycházku -významná místa Prahy 1 spojená s novodobou historíí.Navštívíme i znovuotevřené Národní muzeum. Po skončení akce vyuč.ukončeno.

10.12.test přírodopis - obojživelníci

Všichni,kteří doposud nedopracovali gramatiku lekce 1 z angličtiny,se dostaví na konzultační hodiny v pondĕlí 3.12.,až se naobĕdvají. S sebou přinesou dopsaný Wb a gramatiku budou ovládat.

Nj-pĕtiminutovka ze sloves v přítomném čase-doplnĕní koncovek,bude v úterý 4.12. a test z prvního sloupce slovíček Einheit 5 bude v pátek 7.12.

27. 11. MATEMATIKA – Test dne 4. 12.
Zlomky

Dĕj.-skupinová práce -křížovka:Byzantská říše,Vikingové,Sámova a Velkomoravská říše je 10.12.

Aj-test vocabulary 2AB je 3.12.

23. 11. Matematika – úkol ze dne 23.11. na 26. 11.
Zlomky - násobení.

Čj - 20.11.2018 - čtvrtletní písemná slohová práce - temata 1/popis uměleckého díla 2/ osudové osmičky v našich moderních dějinách

12. 11. Matematika – Test dne 13.11.
Zlomky - rozšiřování, krácení, základní tvar.

Zítra 9.11. je od 13.30 třídnická hodina.

ČJ - 12,11,2018 - písemná práce - slovní zásoba a její obohacování

ČJ - 12,11,2018 - písemná práce - slovní zásoba a její obohacování

český jazyk - literatura - 8.11. 2018 bude test z literatury-počátky literatury až po kroniky,otázky jsou uvedeny v sešitech

5.11. přírodopis - poznávačka ryb

Dĕjepis-udĕlejte si na jednu stránku do sešitu miniprojekt na téma Byzantské umĕní,zamĕřte se na stavitelství, projekt doplňte obrázky. Je na 1.11.

Nj-Wiederholungstest Einheit 4 je 9.11. Opakujte si podle vzorového testu a slovíčka lekce.

Aj-test lekce 1- přítomné časy,minulý prostý,zopakovat slovíčka včetnĕ příbuzenských vztahů a otázek:Would you like to...?, Do you want to...? ,Do you fancy...? Test je 5.11. a ke kontrole donést Wb U.1.

Aj- elektronická prezentace Fictional family-vymyslet příbĕh,představit postavy,převyprávĕt příbĕh-na 20.11.

Fyzika- 26.10.- Test- Výpočty dráhy , rychlosti a času, Druhy pohybů

19. 10. Matematika – Test dne 23.10.
Trojúhelník - kružnice opsaná, vepsaná; výška; těžnice; střední příčka.

Aj-reading-povinná četba-učebnice str.82:přečíst si,vyhledat a poznamenat si nová slovíčka, vzít školní sešit, vypracovat cv.1a,b,2 str.82,napsat anglicky svými slovy,o čem to bylo a doplnit vlastní ilustrací-na 2.11.

24.10. jdeme do kina Svĕtozor na Myanmar-divoká cesta do barmské říše,odchod v 9.30,návrat na konci 4.vyuč.hodiny. Vstupenky hradí Klub rodičů,vy neplatíte nic.

Aj-vocabulary 1CD test je 22.10. Pozor na vazby Would you like...?, Do you want to...?,Do you fancy...?-naučte se přesně,budete potřebovat do testu z lekce 1.

Ve čtvrtek 18.10. preventivní program v aule 4.a 5.hod.

Ve středu 17.10.odpadá chlapcům,kteří nejdou s panem učitelem sportovat,Tv.

Aj test vocabulary 1CD je 22.10. Ostatní slovíčka se učte a rozšiřujte slovní zásobu.

Ve čtvrtek 18.10.máte 4.a 5.hodinu preventivní program a poté následuje třídnická hodina.

Aj-test Vocabulary 1CD je 19.10

Nj Lernwortschatz Einheit 4-test ze slovíček je 16.10.

19.10. test přírodopis - strunatci, kruhoústí, paryby

10. 1O. MATEMATIKA – Test dne 15. 10.
Prvočísla, nejmenší společný násobek největší společný děitel, rozklad čísel na součin prvočísel.

Ve čtvrtek 4.10. bude 2.vyuč.hodinu Vko v naší třídĕ.12.10.bude desetiminutovka z probraných pojmů:socializace,resocializace,minorita,majorita,asimilace,integrace.

Aj-pĕtiminutovka z past simple regular verbs je 10.10. Zopakuj si poučky:základní koncovka je -ed play+ed,played, končí-li infinitiv na-e close,přidáš jen -d,closed, je-li sloveso jednoslabičné,,na konci je souhláska a uprostřed krátká samohláska,souhlásku zdvojíš,drop-dropped,grab-grabbed,končí-li sloveso na -y,zmĕkčuješ ho,carry-carried,cry-cried,v infinitivu musí být před infinitivem souhláska. Ještĕ jednou upozorňuji na play,před -y je samohláska,takže klasicky +-ed,played.

Aj -test Vocabulary 1AB je 8.10.

2.10. DUM - TEST - Základní pojmy výtvarného umění

Vko-miniprojekt Erb rodiny odevzdat 1.10.

5.10.vyuč.ukončeno v 11.30 z ďůvodu voleb.

Aj krátký test -26.9.-přítomné časy -present simple and continuous. Nezapomeň now,at the moment,in the picture-následuje present continuous,every day,sometimes,regularly,usually,all the time-následuje present simple.

25. 9. VKZ-test-lékařské obory.

24.9.test z dĕjepisu Středovĕká společnost a Franská říše.

Vážení rodiče,příští týden ve středu se konají třídní schůzky a poprosím o příspĕvek 400 Kč na Klub rodičů a 200Kč na kopírování. Vybrala bych si na třídní schůzce. Předem dĕkuji.

21.9.Aj-test slovní zásoba Introduction.

20.9.mají všichni vyuč.do 12.35,4.hod.mají Pgf. Ve 12.35 následuje krátká třídnická hodina.

19.9. kluci mají ukončeno vyuč.v 11.40.

12.9. nemají chlapci Tv. Chlapci mají vyučování ukončeno v 11.40.