Mgr. Dana Červenková

Hodnocení předmětu Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií
Hodnocení předmětu Anglický jazyk – 1. třída: zájem a aktivita v hodinách, nošení pomůcek( pracovní sešit, pastelky a případně pracovní listy). Ústní zvládnutí slovní zásoby
Hodnocení předmětu Anglický jazyk – 5. ročník: práce, aktivita a zájem v hodinách, menší gramatické testy a testy na slovní zásobu, větší testy shrnující dané probrané učivo, čtení a porozumění textu, ústní zkoušení slovní zásoby a odpovědi na jednoduché otázky, pamětné osvojení krátkých říkadel, plnění domácích úkolů, nošení pomůcek. Ústní zvládnutí slovní zásoby. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií.
Hodnocení předmětu Matematika: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby), aktivita a práce v hodinách. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly.
Hodnocení předmětu Tělesná výchova – plavání :snaha a zájem o plavecký výcvik, připravenost úborů a pomůcek na plavání.
Hodnocení předmětu Pracovní činnosti : Práce v hodině – aktivní tvořivý přístup, čistota práce