Mgr. Taťána Dvořáková

Vážení rodiče, od 12. 2. 2018 je upraven školní řád – omlouvání absencí – nutnost lékařského potvrzení. Úprava vychází z doporučení MŠMT - Jak řešit vandalismus, kyberšikanu a záškoláctví.

Hodnocení ve 2. ročníku:
Známka z českého jazyka se skládá z hodnocení ústního projevu (forma a obsah), písemných školních prací (přepis, opis, doplňování), čtení (správnost, plynulost a porozumění textu), psaní (správné tvary a velikost písmen, celková úprava), diktátů a kontrolních prací. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka při hodinách a přístup k domácí přípravě.
Známka z anglického jazyka hodnotí pasivní a aktivní slovní zásobu, porozumění pokynům učitele, osvojení jednoduchých písní a říkadel, snahu o správnou výslovnost. Důležitou součástí hodnocení je i aktivita žáka v hodinách a přístup k domácí přípravě.
Známka z matematiky hodnotí znalost matematických pojmů, orientaci v číselném oboru od 0 do 100 ( sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy). V geometrii se hodnotí přesnost a čistota rýsování. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka při vyučování a přístup k domácí přípravě.
Známka z hudební výchovy zahrnuje naučení se textu písní, orientaci v rytmu a první poznávání not.
Známka z výtvarné výchovy hodnotí tvořivý přístup a čistotu práce.
Známka z tělesné výchovy hodnotí snahu o napodobení cviků a pohybových aktivit, dodržování pravidel při hrách a soutěžích, smysl pro práci v týmu a chování ke spolužákům.

Dobrý den, ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili letošních vánočních trhů, ať již jako prodávající nebo nakupující. O naše zboží byl velký zájem a podařilo se nám utržit 640,- Kč. Utržené peníze použijeme na drobné odměny na školu v přírodě, nebo na odměny při třídních soutěžích. Přeji všem šťastné vykročení do roku 2017

Známka z českého jazyka se skládá z hodnocení ústního a písemného projevu. Ústní projev zahrnuje rozvoj slovní zásoby, sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu, poznávání písmen, pokrok ve čtení, čtení s porozuměním. U písemného projevu se hodnotí tvar, velikost, vazebnost a zapamatování písmen. Známka z matematiky zahrnuje numeraci, orientaci v číselné řadě 1-20, porozumění pojmům větší, menší, rovná se a jejich používání, pamětné a písemné počítání, poznávání základních geometrických tvarů. Známka z anglického jazyka hodnotí pasivní a aktivní slovní zásobu, porozumění pokynům učitele, osvojení jednoduchých písní a říkadel, snahu o správnou výslovnost. Známka z výtvarné výchovy hodnotí tvořivý přístup a čistotu práce. Známka z hudební výchovy hodnotí znalost textu písní, orientaci v rytmu, taneční a pohybový projev. Známka z tělesné výchovy hodnotí porozumění povelům, snahu o napodobení cviků a pohybových aktivit, dodržování pravidel při hrách a soutěžích. Do hodnocení všech předmětů se promítá aktivita žáků při jednotlivých hodinách a snaha při vypracovávání domácích úkolů.

Známka z českého jazyka se skládá z hodnocení ústního a písemného projevu. Ústní projev zahrnuje rozvoj slovní zásoby, sluchovou a zrakovou analýzu a syntézu, poznávání písmen, pokrok ve čtení, čtení s porozuměním. U písemného projevu se hodnotí tvar, velikost, vazebnost a zapamatování písmen. Známka z matematiky zahrnuje numeraci, orientaci v číselné řadě 1-20, porozumění pojmům větší, menší, rovná se a jejich používání, pamětné a písemné počítání, poznávání základních geometrických tvarů. Známka z anglického jazyka hodnotí pasivní a aktivní slovní zásobu, porozumění pokynům učitele, osvojení jednoduchých písní a říkadel, snahu o správnou výslovnost. Známka z výtvarné výchovy hodnotí tvořivý přístup a čistotu práce. Známka z hudební výchovy hodnotí znalost textu písní, orientaci v rytmu, taneční a pohybový projev. Známka z tělesné výchovy hodnotí porozumění povelům, snahu o napodobení cviků a pohybových aktivit, dodržování pravidel při hrách a soutěžích. Do hodnocení všech předmětů se promítá aktivita žáků při jednotlivých hodinách a snaha při vypracovávání domácích úkolů.