Mgr. Anna Gonzalezová

Fyzika: 9. ročníky: Vypracujte odpovědi na níže uvedené otázky:
1. Kdo se zabýval existencí elektromagnetických vln?
2. Co je to frekvence?
3. Co je to vlnová délka?
4. Jaký je rozdíl mezi rádiovými a televizními vlnami ( porovnej vlnovou délku, frekvence a co přenáší)
5. Jaké má výhody satelitní televize?
6. Napiš 3 vlastnosti mikrovln.
7. Napiš spektrum barev, ze kterých je složeno bílé světlo.
8. Napiš 2 příklady využití infračerveného záření.
9. Jak se chráníme před UV zářením.
10. K čemu se využívá RTG záření.
11. Které elektromagnetické záření je nejpronikavější?
12. Které elektromagnetické záření je viditelné.
13. Napiš 5 zdrojů elektromagnetického záření.
14. Napiš 3 příklady využití laseru.
15. Napiš celé spektrum elektromagnetických vln záření od nejmenší frekvence.
Vypracované otázky přineste do školy po ukončení mimořádného vlna na samostatném papíru o formátu A4.
Podívejte se na hraný dokument BBC o výbuchu v jaderné elektrárně Černobyl:
https://www.youtube.com/watch?v=skmTH11cteI

Fyzika:
8. ročníky:- dokončit téma ZVUK- od str. 76 do str. 85. U jednotlivých témat napsat nadpis a opsat
z učebnice shrnutí.

Fyzika:
7. ročníky- Přečíst si téma Spojené nádoby- str. 71 a napsat do sešitu shrnutí- ze str. 72 a nakreslit
příklady spojených nádob z učebnice
Přečíst Archimédův zákon str.75 a následující, zapsat do sešitu shrnutí ze strany 76 a
Archimédův zákon se naučit zpaměti.
podívat se na film o Archimédovi: https://www.youtube.com/watch?v=WCpas8x5uZE

Fyzika:
6. ročníky- Dokončit téma Magnetické vlastnosti látek a opakovat si dle cvičení v učebnici

Termíny oprav testů se posouvají na dobu po nucených prázdninách.

Podmínky hodnocení ve fyzice a chemii:
Hodnotí se písemné testy a laboratorní práce.
Samostatná práce v hodině a dobrovolné domácí úkoly budou hodnoceny „ malými“ jedničkami
a za aktivitu. V konečném hodnocení bude přihlíženo k aktivnímu přístupu žáka.
Testy si mohou žáci po dohodě opravit v konzultačních hodinách. Do klasifikace se započítává
průměrná známka známky z původního testu a známky z opravy.
Testy si mohou žáci opravit do 1 měsíce po obdržení známky. Opravy se nekonají v lednu a červnu.
Pokud je žák v době psaní důležitého testu nepřítomen, dopíše si test po doplnění učiva
na konzultačních hodinách.
Pokud se k napsání testu nedostaví, daný test dopíše v běžné hodině bez předchozího oznámení. Konzultační hodiny jsou určeny po předchozí domluvě pro děti k dopsání, :
opravám, dopsání testů a zároveň k ústním konzultacím k procvičení
nebo doplnění učiva v případě nepřítomnosti žáka nebo neporozumění učivu.