Mgr. Dana Kešnerová

Pravidla hodnocení

Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení a sloh. Na konci klasifikačního období se hodnotí souhrnnou známkou. Hodnocení je v souladu se školním a klasifikačním řádem, přihlíží se k jeho individualitě, k speciálním vzdělávacím potřebám. Hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, testy, písemné práce, diktáty, pamětné osvojení básní, zájem o předmět a aktivita v hodinách.
Matematika: písemné testy, pětiminutovky, zvládnutí učiva, přesné rýsování, vedení sešitů, vypracování domácích úkolů, aktivita v hodině, zájem o předmět.
Vlastivěda: zvládnutí učiva, hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, domácí úkoly, testy, referáty, písemné práce, zájem o předmět.
Přírodověda: zvládnutí učiva, hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení sešitů, domácí úkoly, testy, referáty, písemné práce, zájem o předmět.
Tělesná výchova: zvládnutí techniky cviků, zájem o předmět, snaha, připravenost úboru.
Prvouka: zvládnutí učiva, hodnotí se ústní i písemná práce, aktivita v hodinách, vedení pracovního sešitu, domácí úkoly, testy, referáty, písemné práce, zájem o předmět.

Konzultační hodiny ve čtvrtek od 14 - 15 hodin. Po dohodě i v jiném termínu. Prosím o ohlášení návštěvy předem.