Mgr. Marie Kripnerová

Hodnocení předmětu Anglický jazyk - 1. ročník: práce, aktivita a zájem v hodinách, nošení pomůcek ( pracovní sešit, pastelky a případně pracovní listy). Ústní zvládnutí slovní zásoby.
Anglický jazyk – 3. ročník: práce, aktivita a zájem v hodinách, menší gramatické testy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, ústní zkoušení na slovní zásobu a odpovědi na jednoduché otázky, pamětné osvojení krátkých říkadel, plnění úkolů, nošení pomůcek. Ústní zvládnutí slovní zásoby. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií.
Hodnocení předmětu Výtvarná výchova: hodnotí se práce, zájem a snaha žáků, nošení pomůcek, připravenost na hodinu. Hodnocení předmětu Tělesná výchova: snaha, aktivita a zájem o předmět, připravenost věcí, zvládnutí technik požadovaných instruktorem plaveckého výcviku, účast.
Hodnocení předmětu Matematika: krátké písemné opakovací testy, velké čtvrtletní testy, nošení pomůcek (učebnice, pracovní sešity, rýsovací potřeby), aktivita a práce v hodinách. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly.
Hodnocení předmětu Český jazyk: předmět je rozdělen na mluvnici, čtení, psaní a sloh. Na konci klasifikačního období hodnotíme souhrnnou známkou. V průběhu pololetí žáci získávají známky z malých cvičení, diktátů, čtvrtletních opakovacích prací, ze čtení, pamětného osvojení básně či krátkého textu, vedení sešitů. Práce a aktivita v hodině. Pro celkové hodnocení je důležité, zda žák plní zadané úkoly. Žáci s SPU jsou hodnoceni dle individuálních kritérií.