Ing. Marie Laláková

Německý jazyk - pomůcky: učebnice a sešit (slovníčky jsou k dispozici ve třídě) Podmínky klasifikace: testy ze slovíček, gramatické testy, delší test po větším úseku (všechny testy vždy předem ohlášeny), splněné projekty, řádně vedený prac.sešit (lepit materiály, které děti dostávají, vždy doplnit vše do sešitu, pokud dítě chybí!), domácí úkoly.Sešity budou pravidelně kontrolovány. Hodnotí se i aktivita a snaha při hodinách.Děti mohou využít konzultač.hodin k opravě testů či znovu vysvětlení látky.Dotazy rodičům zodpovím mailem či po objednání v době konzultač.hodin.

Anglický jazyk – Podmínky klasifikace
Testy ze slovíček jsou většinou po 2 jednotkách v lekci (A+B, C+D), dále menší gramatické testy a souhrnný test po každé probrané lekci. Pokud žák chybí, všechny testy si po návratu do školy dopisuje (po dohodě se mnou – buď při hodině nebo v době konzultační hodiny).
Žáci si nosí velké pracovní sešity, se kterými soustavně pracujeme a které jsou pravidelně kontrolovány. Pokud dítě chybí, musí si cvičení doplnit.
Během pololetí žáci vypracují jeden až dva projekty na určená témata (event.s následnou prezentací) – vždy s delším časovým předstihem, proto na projekt je dost času.
Do klasifikace se započítávají i domácí úkoly, práce a snaha v hodinách, rozhovory na různá témata během hodin.
Pokud žák chybí, doplní si zameškanou látku. Pokud něčemu nerozumí, může využít mé konzultační hodiny a já mu učivo znovu vysvětlím.
Žáci si mohou opravovat malé testy při mé konzultační hodině.
Dotazy rodičům zodpovím mailem nebo po objednání v době mé konzultační hodiny.
Anglický jazyk – pomůcky
Na výuku žáci nosí učebnici, pracovní sešit a malý pracovní sešit. Slovníčky jsou k dispozici ve třídě.