Mgr. Renata Němcová

Očekávané výstupy – okruh činností a znalostí, ke kterým by mělo dítě na základě svých osobních dispozic na konci přípravné třídy dospět: Sebeobsluha Zvládnutí osobní hygieny, samostatné oblékání a obouvání, samostatně jíst a používat nůž a vidličku, udržování pořádku a čistoty kolem sebe. Sociální dovednosti Naučit se jednat s ostatními, znát a používat jména spolužáků a dospělých, navazovat a udržovat přátelství, dokázat požádat o pomoc dospělé i kamarády, přijímat zodpovědnost za své činy, dokázat se orientovat na známých místech i bez dozoru, uznávat autoritu dospělého, projevovat k němu pozitivní vztah, zachovávat běžná pravidla společenského chování (zdravení, poděkování,omluva), naučit se pracovat se skupinou vybranou a libovolnou, dokázat se soustředit a nevyrušovat ostatní z činnosti. Hrubá motorika Dobře chodit po schodech, při chůzi nevrážet do ostatních; běhat, skákat, umět zaujmout různé tělovýchovné pozice, udržovat rovnováhu, pohybovat se v prostoru podle daných pokynů, zúčastňovat se různých pohybových her. Jemná motorika Umět si hrát s drobnými předměty, stavět ze stavebnice, napodobovat psaní, napsat své jméno (hůlkový způsob), správný úchop tužky, zvládnutí základních linií (kruhy, čáry, vlnovky…) Oblast jazyka a komunikace Dokázat poslouchat a klást jednoduché otázky, vypravovat o svých zkušenostech a událostech v logické návaznosti, aktivně se zapojovat do společné konverzace, schopnost komunikovat v různých prostředí, umět zacházet s knihou, aktivně používat základní slovní zásobu, chápat obsah čteného, umět reprodukovat, umět vyprávět pohádku, umět pojmenovat předměty denního použití, Oblast matematických, časových a prostorových představ. Poznávat časové vztahy (začátek, prostředek, konec; včera, dnes, zítra, dny v týdnu, roční období; první, poslední …..), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný, prázdný…), prostorové vztahy (nahoře, dole, vpravo, vlevo; řazení předmětů dle daných kritérií…), znát geometrické tvary, umět počítat předměty v daném souboru, tvořit konkrétní soubory s daným počtem prvků, používat číselné řady 1–5 pro počítání předmětů. Hudební projev Zazpívat písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, vytleskávat daný rytmus a umět ho vyjádřit různými pohyby, doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem, umět naslouchat úryvku hudební skladby, vyjádřit pocity a dojmy, umět zatančit jednoduchý taneček. Výtvarný projev Poznávat barvy, ovládat a používat základní techniky výtvarného projevu, umět vybarvit obrázek, naučit se obkreslovat, vystřihnout základní obrazce, modelovat i malovat podle předlohy i vlastní představy. Na konci přípravné třídy by mělo být dítě schopno soustředění cca na 20 minut.

Hodnocení dětí v přípravné třídě Přípravná třída se nezapočítává se do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Na konci školního roku děti obdrží pamětní list a krátké slovní hodnocení své práce. Individuální vzdělávací pokroky třídní učitelka průběžně sleduje a vyhodnocuje. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních schůzkách s třídní učitelkou.