Mgr. Veronika Pilařovíá

Pravidla hodnocení v hodinách dějepisu
Žáci se v hodinách dějepisu aktivně zapojují do výuky v maximální možné míře. Součástí hodnocení totiž nejsou jen průběžné testy, ale i práce v hodině. Žák svou aktivitou prokazuje, že umí využívat naučené – práce se (slepou) mapou, orientace v textu, užívání odborné terminologie, samostatný projev během referátu ad. V rámci klasifikace se zohledňuje také ústní zkoušení – u každého žáka 1x za pololetí.
Povinné pomůcky každého žáka do všech hodin D: učebnice dějepisu, 1x velký sešit (linkovaný), lepidlo, nůžky

Pravidla hodnocení v hodinách českého jazyka a literatury V hodinách ČJ je žák hodnocen s ohledem ke specifickým vzdělávacím potřebám a k celkové individualitě žáka. V rámci klasifikace nesou významnou váhu písemné práce, diktáty a slohové práce. Dále se hodnotí ústní či písemné zkoušení, mluvní cvičení a také referáty (projekty).
Za samozřejmost jsou považovány pečlivé (a kompletní) zápisy v sešitech a domácí příprava na vyučování. Žáci by si měli vést čtenářský deník (je dobrovolný), kam průběžně zaznamenávají přečtené knihy dle vlastního výběru, ale i klasickou literaturu probíranou v hodinách. Výrazně se do hodnocení může promítnout také aktivita a snaha žáka v hodině.
Každá ze všech uvedených známek nese různou váhu v celkovém hodnocení.
Povinné pomůcky každého žáka do všech hodin ČJ:
učebnice (mluvnice, literatura)
3x sešit (linkovaný) = 1x mluvnice + 1x literatura + 1x sloh (+ 1x kdo nemá, zavede si také sešit na diktáty)
lepidlo
nůžky