PhDr. Jarmila Steklá

Zásady klasifikace: Aj- testy ze slovní zásoby z každé lekce /ústní oprava možná/,opakovací testy z každé lekce, aktivita v hodinách včetnĕ komunikačních dovedností,hodnocená skupinová práce,dialogy,čtení,psaní,plnĕní domácích úkolů jako podpůrný prostředek přípravy na vyučování.Žáci nosí učebnici,pracovní sešit a školní sešit. Pracovní i školní sešit pravidelnĕ kontroluji.Pravidelnĕ cvičit slovní zásobu a gramatiku.6.a 7.ročníky mají ještĕ povinnou četbu.Slovníčky máme ve třídĕ. Splnĕní projektů. Nj-na výuku máme pracovní sešit,školní sešit a učebnici,slovníčky jsou ve třídĕ. Pravidelnĕ se připravovat,učit se slovní zásobu a gramatiku,testy ze slovní zásoby,opakovací testy z každé lekce,aktivita v hodinách,rozvíjení řečových dovedností,plnĕní domácích úkolů a projektů.Kontroluji pracovní a školní sešit pravidelnĕ.Splnĕní projektů. Dĕj.-aktivita v hodinách, za deset plusek bude jednička,máme na výuku školní sešit,učebnici a atlas.Po každém celku test,oprava ústnè je možná.Včasné splnĕní projektů.Pravidelná kontrola sešitu a jeho úpravy. Vko-učebnice a sešit,aktivita v hodinách, krátké testy a včasné splnĕní projektů.Pravidelná kontrola sešitů.