Olga Zabranská

Kriteria hodnocení 2019/20
Přírodověda - Známka zahrnuje hodnocení práce v hodinách, aktivitu, připravenost na hodinu, úpravu sešitů a znalost probíraných vědomostí (ústně, písemně).
Pracovní činnosti: Do známky je zahrnuté provedení a čistota práce, nápaditost, připravenost na hodinu

Kriteria hodnocení 2019/20: ČJ: Známka zahrnuje hodnocení ústního projevu (forma a obsah), písemných školních prací (přepis, opis, doplňování), čtení (správnost, plynulost a porozumění textu), psaní (správné tvary a velikost písmen, celková úprava), diktátů a čtvrtletních kontrolních prací. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě. M: Známka zahrnuje znalost matematických pojmů, orientace v číslech v oboru do 100 (sčítání, odčítání, násobení, dělení, práce se slovní úlohou). Geometrie – čistota rýsování. Celkovou známku ovlivňuje i aktivita žáka v hodinách i při domácí přípravě. PRV: Známka zahrnuje aktivní přístup v hodinách a porozumění probíranému učivu. Hodnotí se ústní i písemný projev, aktivita v hodinách a pracovní sešit. PČ – hodnotí se čistota a provedení práce. VV: Známka zahrnuje hodnocení čistoty a provedení práce, nápaditost a využívání znalostí. TV: Známka zahrnuje hodnocení snahy o provedení správného cviku, chování se ke spolužákům a dodržování pravidel při hrách a soutěžích. V rámci plaveckého výcviku provádí hodnocení plavecký instruktor. HV: Známka zahrnuje naučení se textu písní, orientace v rytmu a první poznávání not.

Známka zahrnuje hodnocení práce v hodinách, aktivitu, připravenost na hodinu, úpravu sešitů, znalost probíraných vědomostí ( ústně i písemně ).

Kriteria hodnocení:
Český jazyk - správná výslovnost při čtení a tvoření vět, čisté provedení práce při uvolňovacích cvicích i psaní
Matematika - znalost matematických úkonů, orientace v číslech v oboru do 20
Prvouka - aktivní přístup v hodinách a porozumění probíranému učivu
výchovy (VV, TV, HV)- hodnotíme čistotu a provedení práce, snahu o provedení správného cviku, naučení se textu písně
V září budou žáci hodnoceni pochvalou a razítky (samolepkami), od října bude hodnocení rozšířeno o známky.